آخرین خبرها

اصلاح تاریخ بازاریابی کارشناسی تعاون ترم ۲

امتحان درس بازاریابی کارشناسی تعاون ترم ۲ روز ۱۹/۳/۹۴ ساعت ۱۵-۱۷ صحیح می باشد در برنامه امتحانی تاریخ امتحان به اشتباه ۱۷/۳/۹۴ وارد شده است.