آخرین خبرها

مراسم گرامی داشت ۱۶ آذر روز دانشجو

در این  مراسم که روز پنجشنبه ۱۸/۹/۹۵ در سالن اجتماعات مرکز آموزش برگزار گردید . پس از ایراد سخنان رئیس مرکز و تبریک این روز به دانشجویان ، استاد شورکی نیز سخنانی در باب این روز گرامی ایراد فرمودند و سپس از دانشجویان برتر علمی،فرهنگی و ورزشی مرکز تقدیر بعمل آمد.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b3%db%b3%db%b8 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b6%db%b3%db%b0 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b6%db%b4%db%b0 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b5%db%b3%db%b1%db%b3%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b5%db%b3%db%b7%db%b2%db%b0 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b5%db%b5%db%b1%db%b5%db%b5 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b5%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b1%db%b8%db%b3%db%b4 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b2%db%b2%db%b8 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b2%db%b3%db%b7