آخرین خبرها

نحوه ورود دانشجویان به سامانه آموزشی دانشگاه به دلیل تغییر سامانه

ادرس سامانه آموزشی دانشگاه همان آدرس قبل می باشد: edu.uast.ac.ir