آخرین خبرها

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۹۶-۹۷ رشته مهندسی فناوری گیاهپزشکی – مدیریت تلفیقی آفات ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

مهندسی فناوری گیاهپزشکی – مدیریت تلفیقی آفات ۹۶۱