آخرین خبرها

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان رشته کاردانی گیاهپزشکی ورودی ۹۵۲

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .

 

کاردانی فنی گیاهپزشکی۹۵۲