آخرین خبرها

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان رشته کاردانی برق ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند

کاردانی فنی برق ۹۶۱