آخرین خبرها

لیست دروس ارائه شده نیسمال تابستان رشته مهندسی فناوری اطلاعات ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مرراجعه نمایند .

 

مهندسی فناوری اطلاعات ۹۶۱