آخرین خبرها

لیست دروس ارائه شده کارشناسی تعاون ورودی ۹۵۲ نیمسال تابستان ۹۶-۹۷

دانشجویانی که دروش افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .

کارشناسی تعاون۹۵۲