آخرین خبرها

برنامه امتحانی پایان نیمسال دروس تکدرس کلیه رشته ها ۹۶-۹۷

این بخش ویژه دانشجویانی است که دروس معادلسازی دارند . این دانشجویان می توانند تاریخ امتحانات دورسی که در برنامه اصلی نیست و معادلسازی دارند از این قسمت دریافت نمایند.

امتحان دروس تکدرس ترم اول