آخرین خبرها

برنامه کلاسی و لیست انتخاب واحد دروس کلیه رشته ها – مهرماه ۹۶-۹۷

لیست دروس جهت انتخاب واحد کلیه رشته ها

 

دانشجویانی که دروس معادلسازی دارند یا ترم چهارم می باشند جهت انتخاب واحد به مرکز مراجعه نمایند .

 

برنامه کلاسی