آخرین خبرها

لیست دروس ارائه شده نیسمال تابستان رشته مهندسی فناوری اطلاعات ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مرراجعه نمایند .   مهندسی فناوری اطلاعات ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان رشته کاردانی تعاون ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند . کاردانی تعاون ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان رشته کاردانی گیاهپزشکی ورودی ۹۵۲

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .   کاردانی فنی گیاهپزشکی۹۵۲ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان رشته کارشناسی تعاون ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .   کارشناسی تعاون ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده کارشناسی گیاهان داروئی نیمسال تابستان ورودی ۹۵۲

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .   کارشناسی گیاهان داروئی ۹۵۲ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۹۶-۹۷ رشته مهندسی فناوری گیاهپزشکی – مدیریت تلفیقی آفات ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند.   مهندسی فناوری گیاهپزشکی – مدیریت تلفیقی آفات ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان کاردانی نرم افزار ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دورس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند   کاردانی نرم افزار ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان کاردانی گیاهان داروئی ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند کاردانی گیاهان داروئی ۹۶۱ ادامه مطلب »