آخرین خبرها

لیست دروس ارائه شده کاردانی تعاون ورودی ۹۵۲ نیمسال تابستان ۹۶-۹۷

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند . کاردانی تعاون ۹۵۲ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده کارشناسی تعاون ورودی ۹۵۲ نیمسال تابستان ۹۶-۹۷

دانشجویانی که دروش افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند . کارشناسی تعاون۹۵۲ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیسمال تابستان رشته مهندسی فناوری اطلاعات ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مرراجعه نمایند .   مهندسی فناوری اطلاعات ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان رشته کاردانی تعاون ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند . کاردانی تعاون ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان رشته کاردانی گیاهپزشکی ورودی ۹۵۲

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .   کاردانی فنی گیاهپزشکی۹۵۲ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان رشته کارشناسی تعاون ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .   کارشناسی تعاون ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده کارشناسی گیاهان داروئی نیمسال تابستان ورودی ۹۵۲

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .   کارشناسی گیاهان داروئی ۹۵۲ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۹۶-۹۷ رشته مهندسی فناوری گیاهپزشکی – مدیریت تلفیقی آفات ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند.   مهندسی فناوری گیاهپزشکی – مدیریت تلفیقی آفات ۹۶۱ ادامه مطلب »