آخرین خبرها

برنامه کلاسی مهرماه ۱۴۰۱ مقطع کاردانی

برنامه کلاسی مهر ماه ۱۴۰۱ مقطع کاردانی رشته های ایمنی کار و حفاظت فنی ، برق صنعتی ، بهداشتیار دامپزشکی ، حسابداری امور مالی ، گیاهپزشکی ، کامپیو.تر گرایش برنامه سازی نرم افزار

 

مقطع کاردانی۲